Pazartesi - Cuma 08:30 - 18:00

info@bilson.com.tr

FSM Bulvarı Selin Sit. 75/3

Nilüfer / BURSA

+90 224 452 65 65

+90 530 524 40 41

ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

BİLSON ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

HİZMET ALAN / POTANSİYEL HİZMET ALAN KİŞİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerinizin kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bilson Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi (“Bilson”) olarak gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklı olarak sizlerin (hizmet alan / potansiyel hizmet alan kişilerin) birtakım kişisel verisini işlemekteyiz. KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgilere işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

A. Genel Bilgiler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir. Sağlık bilgisi, KVKK’da özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin hasta kaydı oluşturulması veya randevunuz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesi bir veri işlemedir.

Gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizde kişisel verileri KVKK’da yer alan aşağıdaki veri işleme şartlarına (hukuki sebep) bağlı kalarak işlemek durumundayız:

-  Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),

-  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).

-  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).

-  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

-  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

-  Sağlık verilerinin kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi (“m.6/3”)

Eğer yukarıda sayılan hususlar mevcut değil ise, bu durumda açık rızanıza başvurmaktayız. Sağlık verilerinizi yalnızca m. 6/3 kapsamında işleyebiliriz, eğer bu durum mevcut değil ise açık rızanıza başvurmaktayız. Çünkü KVKK’ya göre sağlık verilerinin işlenmesi açık rızanıza tabidir. Ancak kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından sağlık verilerinin işlenmesi kişinin açık rızasına tabi değildir.

B. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenecektir?

Sizlerle olan tıbbi teşhis ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecektir:

-  Kimlik bilgisi (Adınız, soyadınız, kimlik numaranız, doğum tarihiniz, doğum yılınız)

-  İletişim bilgisi (Telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz)

-  Hukuki işlem bilgisi (İmzanız, hukuki işlemler ile ilgili dosya bilgileriniz)

-  Müşteri işlem bilgisi (Fatura bilgileriniz, randevu tarih ve saat bilgileriniz)

-  Finans bilgisi (Ödeme ve banka bilgileriniz)

-  Sağlık bilgisi (Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen rapor, test, tanı, muayene bulguları, ultrason, MR, elastografi, tetkik vb. teşhise yarayan sağlık bilgileriniz)

-  Ayrıca bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesini isterseniz (aile yakını, arkadaş gibi), bu kişilerin adını ve soyadını kayıt altına almaktayız.

C. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Aktarım Detayları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Tıbbi teşhis ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında;

-  Randevuların oluşturulması ve randevu öncesinde sizlere hatırlatma yapılması amacıyla adınız, soyadınız, telefon numaranız, randevu tarih ve saat bilginiz ile detay içermeyen sağlık bilginiz işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden telefon aracılığıyla iletişim kurarak (kısmen otomatik yollarla) ve/veya yüz yüze görüşme ile (otomatik olmayan yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgileri kullandığımız yazılıma girmekte; ayrıca üçüncü kişiye aktarmamaktayız. Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilginizi m. 5/2-c ve f, sağlık bilginizi m. 6/3 kapsamında işlemekteyiz.

-  Hasta kayıtlarının oluşturulması amacıyla adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, randevu tarih ve saat bilginiz, adres bilginiz, geçmiş randevular ve randevularda elde edilen teşhise yönelik sağlık bilginiz işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden veya yakınınızdan sözlü ve fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) ve tıbbi teşhis yöntemiyle (kısmen otomatik ve otomatik olarak) elde etmekteyiz. Bu bilgileri kullandığımız yazılıma girmekte; normal şartlar dahilinde herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktayız. Ancak herhangi bir hukuki süreç halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hukuk alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (avukat) ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilmekteyiz. Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilginizi m. 5/2-c, e ve f, sağlık bilginizi m. 6/3 kapsamında işlemekteyiz.

-  Teşhis ve raporlama oluşturulması amacıyla adınız, soyadınız, doğum yılınız, randevu tarih ve saat bilginiz ve teşhise yönelik sağlık bilginiz işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden sözlü ve fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) ve tıbbi teşhis yöntemiyle ultrason görüntüleme cihazından (kısmen otomatik ve otomatik olarak) elde etmekteyiz. Bu bilgileri kullandığımız yazılıma girmekte; ayrıca size veya belirttiğiniz yakınınıza aktarmaktayız. Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilginizi m. 5/2-c ve f, sağlık bilginizi m. 6/3 kapsamında işlemekteyiz.

-  Protokol defterine kayıt yapılması amacıyla adınız, soyadınız, randevu tarih ve saat bilginiz ile tetkik – sağlık bilginiz işlenecektir. Bu bilgileri oluşturduğumuz kayıtlardan fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı’nın denetimlerinde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla görsel bir şekilde T.C. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin erişimine sunmaktayız. Kimlik ve müşteri işlem bilginizi m. 5/2-a ve ç, sağlık bilginizi m. 6/3 kapsamında işlemekteyiz.

-  Ödeme ve fatura işlemlerinin yürütülmesi amacıyla adınız, soyadınız, kimlik numaranız, adresiniz, ödeme bilgileriniz, banka bilgileriniz, fatura bilgileriniz ve detay içermeyen tetkik bilgileriniz işlenecektir. Bu bilgileri oluşturduğumuz kayıtlardan fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) ve ödeme yaptığınız kanallardan dijital olarak (kısmen otomatik yollarla) elde etmekteyiz. Muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla faturada yer alan bilgilerinizi (detay içermeyen tetkik bilgisini de içerir) muhasebe alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (mali müşavir) ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Vergi Dairesi) aktarmaktayız. Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans bilginizi m. 5/2-a, c ve ç, sağlık bilginizi m. 6/3 kapsamında işlemekteyiz.

-  Aydınlatma metni, aydınlatılmış onam, açık rıza vb. dokümanlarla ilgili hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla adınız, soyadınız ve imzanız işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden fiziki olarak (otomatik olmayan yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgileri normal şartlar dahilinde herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktayız. Ancak herhangi bir hukuki süreç halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hukuk alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (avukat) ve talep halinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Mahkeme, Sağlık Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu) aktarmaktayız. Kimlik ve hukuki işlem bilginizi m. 5/2-ç, e ve f kapsamında işlemekteyiz.

-  Talep ve şikayet yönetiminin ve iletişimin sağlanması amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve belirtmiş olursanız sağlık bilginiz işlenecektir. Bu bilgileri sizlerden fiziki, sözlü (otomatik

olmayan yollarla) veya telefon aracılığıyla ya da elektronik posta aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla) elde etmekteyiz. Bu bilgileri normal şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurmanızı istediğiniz e-posta kanalı haricinde herhangi bir yere aktarmamaktayız. Ancak talep veya şikayetiniz hukuki bir sürecin yürütülmesini gerektiriyorsa hukuk alanında hizmet aldığımız özel hukuk kişisine (avukat) ve talep halinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Mahkeme ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu) aktarabiliriz. Ayrıca, KVKK kapsamında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ilgili kişinin açık rızasına tabi bir durumdur. Gmail, Hotmail, Yandex, Outlook, Whatsapp vb. yurt dışı sunucularında çalışan uygulamalar olması nedeniyle bu uygulamalar üzerinden iletişim kurulması durumunda kişisel verileriniz yurt dışına aktarılacaktır. Bu nedenle, belirtilen uygulamalar vasıtasıyla sizlerle iletişim kurabilmemiz için açık rızanızı bizlere bildirmeniz gerekmektedir. Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilginizi m. 5/2-c ve f, sağlık bilginizi m. 6/3 kapsamında işlemekteyiz.

D. Veri İşleme Amacı Tablosu

VERBİS’e Göre Veri İşleme Amacı

Randevuların oluşturulması ve randevu öncesinde hatırlatma yapılması

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tıbbi Teşhis Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

Hasta kayıtlarının oluşturulması

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Tıbbi Teşhis Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

Teşhis ve raporlama oluşturulması

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tıbbi Teşhis Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

Protokol defterine kayıt yapılması

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Denetimi, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

Ödeme ve fatura işlemlerinin yürütülmesi

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sağlık Hizmetlerinin Finansman İşlemlerinin Yürütülmesi

Aydınlatma metni, aydınlatılmış onam, açık rıza vb. dokümanlarla ilgili hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Talep ve şikayet yönetiminin ve iletişimin sağlanması

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

E. İlgili Kişi Haklarına İlişkin Bilgilendirme

İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

Bilson Özel Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi

Adres: F. S. M. Bulvarı Selin Sitesi 75/3, Nilüfer/Bursa

Telefon: 0224 452 65 65

 

 

GERÇEKLERİ TEKNOLOJİ VE DENEYİM İLE GÖRÜNTÜLÜYORUZ